LogoVanaf vrijdag 15 februari 2013 zijn de activiteiten die worden uitgevoerd ten behoeve van het behoud en herstel van de oude begraafplaats ondergebracht in een stichting.
De naam van de stichting is: Stichting Behoud en herstel Oude Begraafplaats Purmerend.

De reden van de oprichting was tweeledig. Op de eerste plaats is het een praktische invulling van onze droom om te zorgen dat de oude begraafplaats nog lang zal bestaan. Door het oprichten van de Stichting hebben we deze plek een officieel kader gegeven van waaruit we verder kunnen gaan werken aan het behoud. En ten tweede is het binnen dit kader eenvoudiger om noodzakelijke fondsenwerving op te starten.

Voelt u zich ook aangetrokken met  het lot van de oude begraafplaats, en wilt u financieel steunen neem dan contact met ons op via info@oudebegraafplaatspurmerend.nl

In de zomer van 2018 is besloten om aan het bestuur van de stichting een derde lid toe te voegen. Per die datum is Paula Bakker toegevoegd aan het bestuur. Paula is al jaren een enthousiaste vrijwilligster en zeer begaan met de Oude Begraafplaats. Zij zal een aantal taken van het bestuur op zich nemen. De taakverdeling van het bestuur is als volgt:

Voorzitter                Alex Vallentgoed

Penningmeester     Vacature

Secretaris                Paula Bakker

Het bestuur ontvangt voor haar inspanning geen financiële vergoeding. De door het bestuur gemaakte kosten worden wel vergoed. Dit betreft onder andere parkeer en brandstof kosten.

De stichting verwerft haar inkomen door middel van giften van hoofdzakelijk particulieren. Deze particulieren adopteren voor een bedrag symbolisch een graf op de Oude Begraafplaats. Daarnaast ontvangt de stichting jaarlijks een subsidie van de gemeente Purmerend.

Dit vermogen wordt beheerd door het bestuur. Jaarlijks wordt een financieel jaarverslag gemaakt welke door het bestuur wordt besproken en waarna, na goedkeuring, decharge wordt verleend aan de penningmeester.

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van de Stichting Behoud en herstel Oude Begraafplaats Purmerend.

  • De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te compenseren. Deze uitgaven bestaan a. uit
    • aanschaf materiaal ten behoeve van beheer en herstel van de grafmonumenten
    • aanschaf gereedschap t.b.v. boven genoemde werkzaamheden
    • bekostiging van pr materiaal
  • De stichting heeft niet de doelstelling winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten en onverwachte uitgave op te kunnen vangen. Daarnaast wordt er gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten. Deze nieuwe activiteiten zijn altijd ondersteunend aan de doelstelling van de stichting.

Het fiscaal nummer van de stichting is 852503611

Privacyverklaring AVG

De Stichting Behoud en herstel Oude begraafplaats Purmerend is ingeschreven bij de KvK onder nummer 57255458 en is statutair gevestigd op Standaardmolen 34, 1444 GT Purmerend.

De Stichting Behoud en herstel Oude begraafplaats Purmerend (SBOP), verwerkt persoonsgegevens (NAW, telefoonnummer, emailadres en rekeningnummer) van personen die een graf hebben geadopteerd op de Oude Begraafplaats aan de Nieuwstraat 90 in Purmerend met het doel deze jaarlijks te attenderen op de daarbij behorende financiële bijdrage.

De gegevens worden door de betrokkenen verstrekt en worden door het bestuur van de stichting uitsluitend voor bovengenoemd doel gebruikt. Zodra een adoptant van een graf heeft opgezegd, worden de betreffende persoonsgegevens vernietigd.

De persoonsgegevens worden bijgehouden in een Excel bestand in beheer bij de secretaris van de stichting. De secretaris heeft het bestand op een pc of laptop, die beschermd is met een wachtwoord en een firewall. Er wordt regulier een back-up gemaakt. De penningmeester gebruikt het bestand ten behoeve van betalingsverzoeken welke via de mail worden verzonden.

De persoonsgegevens zijn alleen beschikbaar voor de leden van het bestuur. Van de NAW-gegevens wordt alleen de naam, indien men daar toestemming voor geeft op het adoptie formulier, vermeld op de website bij de geadopteerde graven. Op de website kan door middel van een contact formulier, waarin om naam en email wordt gevraagd, informatie worden gevraagd. Ook deze gegevens zijn alleen beschikbaar voor het bestuur van de stichting. De website maakt geen gebruik van cookies.

De boven genoemde persoonsgegevens zijn vertrouwelijk en worden nimmer aan derden verstrekt.

De betrokkenen kunnen te allen tijde bij het bestuur om inzage in de gegevens verzoeken en zo nodig wijzigingen daarin laten aanbrengen.

De adoptanten hebben, middels het invullen van het adoptie formulier, toestemming gegeven tot bovengenoemde verwerking van hun persoonsgegevens.

Mei 2018

Bestuur Stichting Behoud en herstel Oude Begraafplaats Purmerend